De impact van het pensioenakkoord: het tijdpad

Sociale partners en het kabinet zijn tot een pensioenakkoord gekomen. Daar zijn wij positief over. Eerder bespraken wij de impact van het pensioenakkoord op contracten, premies en DB- en DC-kringen. Ook keken we naar de verbeteringen. In dit artikel bespreken we het tijdpad van de uitvoering.

 

Bij de vakbonden en in de politiek is er breed draagvlak voor het pensioenakkoord. De hervorming moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat:

  • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt; en
  • eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties.

Met onze pensioenoplossingen staan wij naar onze mening uitstekend voorgesorteerd om concrete invulling te kunnen geven aan de twee mogelijke pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel.

Zo bieden wij in onze DC-propositie al de mogelijkheid van doorbeleggen, conform de Wet verbeterde premieregeling. Deze variant staat als blauwdruk voor één van de nieuwe contracten. Ook bieden wij de mogelijkheid van directe inkoop van een aanspraak vanuit de premie. Met deze toepassingen hebben we dus al de nodige ervaring met bepaalde onderdelen van de twee typen pensioencontracten zoals nu in het pensioenakkoord wordt voorgesteld. Onze pensioenpropositie is dus al voorgesorteerd op het nieuwe pensioenstelsel.

Toch kunnen de plannen de nodige impact hebben voor onze deelnemers en onze regelingen, wij bereiden ons daar op voor en informeren u hierover graag.

Van hoofdlijnen naar implementatie

Uitwerking hoofdlijnen in stuurgroep

In het pensioenakkoord staan afspraken over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel. De afspraken worden nader uitgewerkt door een speciaal daartoe ingerichte stuurgroep bestaande uit sociale partners en het kabinet.  Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe  deskundigen worden bij de uitwerking betrokken. Na uitwerking door de stuurgroep, is de planning dat de bijbehorende wet- en regelgeving tot stand komt in 2021. Vanaf 2022 wil men starten met de aanpassing van de bestaande pensioenregelingen.

Koolmees komt in 2019 met roadmap

Minister Koolmees heeft aangegeven dit najaar te komen met een roadmap voor aanpassing van de bestaande pensioenregelingen in de tweede pijler. Na de publicatie van die roadmap worden de consequenties hiervan op hoofdlijnen voor de pensioenregelingen binnen Centraal Beheer APF hopelijk duidelijk, waarmee we dan in staat zijn om de eerste gevolgen van de aanstaande hervormingen voor uw regeling in kaart te brengen.

Vanaf 2022 implementatie

Voordat de wetgeving tot stand komt beoordelen kabinet en sociale partners of de afgesproken doelen kunnen worden gehaald. Of dat dit op een andere wijze moet. Dit noemen de vakbonden de noodrem. Vanaf 2022 is de implementatie gepland.

Zodra de details bekend zijn en de consequenties hiervan voor de pensioenregelingen binnen Centraal Beheer APF duidelijk zijn, kunnen wij aan de slag om de gevolgen van de aanstaande hervormingen voor uw regeling in kaart te brengen.  We houden u op de hoogte!

NAAR BOVEN