De impact van het pensioenakkoord: premie, DB en DC

Sociale partners en het kabinet zijn tot een pensioenakkoord gekomen. Daar zijn wij positief over. Bij de vakbonden en in de politiek is er breed draagvlak voor. Eerder bespraken wij de impact van het pensioenakkoord op contracten. In dit artikel bespreken we de impact op premies en DB- en DC-

 

De hervorming moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat:

  • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt; en
  • eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties.

Met onze pensioenoplossingen staan wij naar onze mening uitstekend voorgesorteerd om concrete invulling te kunnen geven aan de twee mogelijke pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel. Toch kunnen de plannen de nodige impact hebben voor onze deelnemers en onze regelingen, wij bereiden ons daarop voor en informeren u hierover graag.

Van een leeftijdsafhankelijke naar een doorsneepremie

Als gevolg van het pensioenakkoord wijzigt de huidige systematiek van doorsneepremies. Er komt voor iedereen een gelijke premie en een leeftijdsafhankelijke opbouw. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen. Dit geldt dus voor werkgevers die een premieregeling hebben en voor werkgevers die momenteel een actuariële premie betalen in een DB-kring.

Dit betekent voor deelnemers dat zij in het nieuwe systeem in hun jongere jaren meer pensioen opbouwen en naarmate ze ouder worden minder. Dat noemen we ook wel degressieve pensioenopbouw. Macro economisch (dus voor alle regelingen in Nederland samen) is berekend dat de gemiddelde premie voor een pensioenregeling met een ouderdoms- en 70% nabestaandenpensioen dan ongeveer op 27% van de pensioengrondslag zou uitkomen. Per pensioenregeling en deelnemerspopulatie kan dit natuurlijk verschillen.

DB-kringen: van middelloonregeling naar directe inkoop vanuit een beschikbare premieregeling

Als gevolg van de invoering van een vaste premie, ongeacht de leeftijd, gaan de uitkerings- of middelloonregelingen met een vast opbouwpercentage in de DB-kringen mogelijk verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt de premie jaarlijks aangewend voor directe inkoop van een pensioenaanspraak op basis van het dan geldende inkooptarief van een DB-kring.

De mogelijkheid van premiedemping bij uitkeringsregelingen zorgt momenteel binnen veel fondsen voor herverdeling van oud naar jong. Dit wordt straks niet meer toegestaan. De premie of het inkooptarief moet kostendekkend zijn. Tegelijkertijd komt er een fiscaal maximum op de premie. De fiscaal maximaal toegestane premie wordt berekend op basis van de momenteel betaalde premies. Voor de DB-regelingen van Centraal Beheer APF zijn de premies in Kring Koopkracht en Kring Premie gebaseerd op de risicovrije rente met een dekkingsgraad afhankelijke opslag. Bij het wegvallen van de buffers zou deze opslag komen te vervallen. Dit heeft een verlagend effect op de premies of inkooptarieven van aanspraken. De effecten van de Commissie Parameters en aanhoudend lage rente zullen in de toekomst een verhogend effect hebben.

DC-kringen: van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel naar een vast premiepercentage

Onderstaande grafiek toont de verschillende premiestaffels die mogelijk zijn binnen de DC-kring van Centraal Beheer APF en een vlak premiepercentage van 27% van de pensioengrondslag. Indien in de toekomst een premiepercentage van 27% van de pensioengrondslag voor alle contracten zal worden toegestaan zou dit bij de huidige premiestaffels voor veel leeftijdscohorten een verruiming van de fiscale mogelijkheden betekenen.

Zodra de details bekend zijn en de consequenties hiervan voor de pensioenregelingen binnen Centraal Beheer APF duidelijk zijn, kunnen wij aan de slag om de gevolgen van de aanstaande hervormingen voor uw regeling in kaart te brengen.  We houden u op de hoogte!

Dit is de impact van het pensioenakkoord op contracten

Geef je mening

NAAR BOVEN