De impact van het pensioenakkoord: verbeteringen

Sociale partners en het kabinet zijn tot een pensioenakkoord gekomen. Daar zijn wij positief over. Bij de vakbonden en in de politiek is er breed draagvlak voor. Eerder bespraken wij de impact van het pensioenakkoord op contracten, premies en DB- en DC-kringen. In dit artikel bespreken we de verbeteringen.

 

De hervorming moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat:

  • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt;
  • pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt; en
  • eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties.

Met onze pensioenoplossingen staan wij naar onze mening uitstekend voorgesorteerd om concrete invulling te kunnen geven aan de twee mogelijke pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel. Toch kunnen de plannen de nodige impact hebben voor onze deelnemers en onze regelingen, wij bereiden ons daarop voor en informeren u hierover graag.

Meer keuze vrijheid met een eenmalige uitkering op pensioendatum

De SER stelt voor om naast de introductie van het nieuwe contract het voor alle regelingen mogelijk te maken dat mensen op hun pensioendatum kunnen kiezen voor opname van een bedrag ineens van maximaal 10%. De keuzemogelijkheden bij pensioneren zullen dan ook voor de deelnemers van Centraal Beheer APF worden verruimd.

Een duidelijk en standaard Nabestaandenpensioen

Daarnaast vindt de SER het belangrijk dat bij de herziening van het stelsel het nabestaandenpensioen meer wordt gestandaardiseerd, dat het begrijpelijker wordt en dat risico’s voor betrokkenen worden verkleind. Nu zijn er nogal eens onduidelijke situaties bij baanwisseling en echtscheiding.

Hoe een gestandaardiseerd nabestaanden pensioen zal worden vormgegeven is nog niet duidelijk. De politiek heeft echter wel al aangegeven dat voor nabestaanden pensioen op risicobasis een standaard percentage van het salaris de voorkeur verdient. Dit maakt de hoogte van het nabestaande pensioen voor de deelnemers een stuk begrijpelijker en zal mogelijk een einde maken aan complexe regelingen gebaseerd op wel of geen ingekochte dienstjaren, verschillende grondslagen en opbouwpercentages ..

Centraal beheer APF is een groot voorstander van eenvoud van regelingen daar het de begrijpelijkheid en duidelijkheid voor de deelnemer vergroot en de complexiteit zowel in communicatie als in de uitvoering verkleint.

Compensatieregelingen: nog weinig aandacht voor premieregelingen

Akkoord noemt mogelijke financieringsbronnen

De afschaffing van de doorsneesystematiek maakt compensatie voor bestaande deelnemers binnen bepaalde leeftijdscategorieën noodzakelijk. Zo is benoemd in het akkoord. De invulling en financiering hiervan moet nog verder worden uitgewerkt. Wel staat in het pensioenakkoord een aantal mogelijke financieringsbronnen, zoals rendement, premie en buffers.

Sommige fondsen hebben buffers

Er is veel aandacht voor de mogelijke impact die een overgang heeft voor deelnemers bij pensioenfondsen met een middelloonregeling. Sommige fondsen kunnen de negatieve overgangseffecten wellicht compenseren uit aanwezige buffers. Fondsen hebben echter niet altijd een voldoende buffer en als die er wel is moet een afweging worden gemaakt tussen compensatie of indexatie. Ook bij verzekerde middelloonregelingen zal compensatie mogelijk alleen kunnen plaatsvinden vanuit toekomstige premie of aanwezige indexatiedepots.

Is er ruimte in pensioenbudget?

Nog weinig aandacht is er voor de effecten en compensatiemogelijkheden op bestaande premieregelingen. Compensatie zal hier alleen uit de premie kunnen worden gefinancierd.

De gevolgen van een transitie zijn afhankelijk van het pensioenbudget, de gehanteerde staffel, het benuttingspercentage van de huidige regeling en de gemiddelde leeftijd van de deelnemers en verschillen dus per regeling. De gevolgen van een transitie zullen dan ook voor verschillende werkgevers mogelijk anders uitpakken. Indien een transitie kostenneutraal moet plaatsvinden, zal na de overgang de premie voor de werkgevers met een ouder personeelsbestand hoger liggen dan de premie voor een werkgever met veel jonge werknemers. Hoe vlakker de huidige staffel hoe kleiner de transitie problemen. Voor de regelingen van Centraal beheer APF kennen de marktrentestaffels gebaseerd op een marktrente van 2% in de toekomst mogelijk de minste transitie uitdagingen.

Transitieplan nog vorm krijgen

Bij de overstap naar een nieuw pensioencontract worden alle werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen. In dit plan wordt uiteengezet welke keuzes zijn gemaakt over de omvang en vorm van de compensatie. Hoe een transitieplan moet worden vormgegeven is nog onduidelijk. Sociale partners zullen afspraken maken met het kabinet over een wettelijk kader voor het waarborgen van een zorgvuldige en evenwichtige overgang.

Zodra de details bekend zijn en de consequenties hiervan voor de pensioenregelingen binnen Centraal Beheer APF duidelijk zijn, kunnen wij aan de slag om de gevolgen van de aanstaande hervormingen voor uw regeling in kaart te brengen. We houden u op de hoogte!

Geef je mening

NAAR BOVEN