Slim vermogensbeheer

Onze ambitie is helder: een zo hoog mogelijk pensioen voor iedereen. De hoogte van het pensioen hangt voor een groot deel af van het resultaat op beleggingen. Hoe beter we beleggen, hoe hoger het pensioen voor de deelnemer. Dit vraagt een slimme inrichting van het vermogensbeheer.

Wij streven naar een stabiel en waardevast pensioen

Een hoog pensioen is niet ons enige doel. Wij streven ook naar een stabiel en waardevast pensioen. Dat doen we door doelgericht en slim te beleggen. En goed te kijken naar het risico, rendement en de kosten. Maar ook naar trends en inefficiënties.

Iedere kring heeft een eigen beleggingsportefeuille

De inrichting van het vermogensbeheer is een belangrijke pijler van ons onderscheidend vermogen. Onze beleggingsportefeuilles bestaan uit 4 risicomodules. Deze risicomodules bestaan weer uit 12 beleggingsfondsen. De fondsen hebben wij met zorg uitgekozen. Zo kunnen wij voor iedere kring een eigen beleggingsportefeuille samenstellen. Met ieder een eigen risico- en rendementsprofiel.

 • Onze beleggingsfondsen

  Download het overzicht van de beleggingsfondsen per kring.

 • Een centrale beheerder voor alle portefeuilles: Achmea Investment Management

  Onze specialisten beheren de beleggingsfondsen voor een deel. Externe specialisten beheren ook een deel. Daarnaast hebben we 1 beheerder voor alle portefeuilles: Achmea Investment Management (Achmea IM). Dit noemen we ‘integraal vermogensbeheer’. Zo verzekeren we de beste samenhang tussen de beleggingsportefeuilles. En als dat nodig is, kunnen we snel bijsturen.

 • De risicomodules verspreiden het risico

  Met de modules bepalen we het risico- en rendementsprofiel van een portefeuille. En hoe gevoelig deze is voor de rente. Onze ambitie daarbij is bovengemiddelde resultaten. Ook als het economisch wat tegenzit. Iedere risicomodule heeft een eigen doelstelling:

  • Rentemodule: deze module bestaat uit beleggingen met een stabiele waardeontwikkeling. Deze module helpt bij een stabiele, nominale pensioenopbouw.
  • Matchingmodule: deze module stuurt samen met de rentemodule het renterisico binnen de verschillende collectiviteitskringen.
  • Rendementsmodule: deze module bestaat uit zakelijke waarden die op de lange termijn tot goede mogelijkheden voor indexatie moeten leiden.
  • Inflatiemodule: deze module bestaat uit beleggingscategorieën die sterk samenhangen met de inflatieontwikkelingen. Deze module zorgt daarmee voor een goed pensioen in reële termen.

   

 • Iedere kring bestaat uit een gediversifieerde selectie aan beleggingsfondsen.

  De beleggingsfondsen hebben wij met zorg uitgekozen. Dit zijn de ‘bouwstenen’. Daarvoor geldt in ieder geval:

  • De fondsen kunnen zowel uitkeringsovereenkomsten (DB) als premieovereenkomsten (DC) bedienen.
  • De fondsen zijn geschikt voor zowel 2e, 3e als 4e pijler-pensioenoplossingen.
  • De fondsen zijn voldoende liquide en ‘fiscaal optimaal’.

Automatisch sturen is een andere manier van beleggen

De persoonlijke situatie van deelnemers kan veranderen. Wij vinden dat het pensioen daarom ook moet kunnen veranderen. Zonder lastige keuzes. Voor alle deelnemers met een premieovereenkomst maken we daarom automatisch de optimale beleggingsmix. Dat doen we iedere maand. Dat noemen we automatisch sturen. Verandert er iets in de situatie van de deelnemer? Of wil hij een hoger of lager inkomen later? En meer of minder risico nemen? Dan kan hij dat zelf aangeven. Dat kan makkelijk via het deelnemersportaal Mijn Pensioen. Wij rekenen vervolgens uit of het pensioen past bij de wensen van de deelnemer. Dat doen we iedere maand. Is dat niet zo? Dan passen we de beleggingsmix aan. Kiest een deelnemer niets? Dan zorgen we toch voor een passende beleggingsmix. Dit leggen we in begrijpelijke taal uit aan de deelnemers. Zij hebben hier verder zelf geen omkijken naar. De deelnemer krijgt antwoord op vragen als:

 • Hoeveel geld kan ik verwachten als ik met pensioen ga?
 • Is dat genoeg om van te leven?
 • Hoe groot is de kans dat mijn pensioen lager is? En wat kan ik dan nog kopen?
 • Hoeveel geld heb ik als ik eerder of later stop met werken?
 • Hoeveel geld heb ik als ik een hogere of lagere premie betaal?
 • Hoeveel geld heb ik als ik kies voor een hoger of lager risico?

Voor vermogensbeheer werken we nauw samen met Achmea Investment Management

Al meer dan 60 jaar helpt Achmea IM Nederlandse pensioenfondsen om hun beleggingsdoelstellingen te halen. Achmea IM begrijpt de relatie tussen ‘vermogen’ en ‘verplichtingen’ daarom perfect. Het totaal beheerd vermogen van Achmea IM is meer dan € 100 miljard bij meer dan 35 klanten. Waarom kiezen wij voor Achmea IM?

 • Integraal vermogensbeheer: 1 beheerder van de portefeuille, ook als we externe fondsen gebruiken.
 • Grote schaalvoordelen door omvang.
 • Open manier van werken.
 • Brede maatschappelijke blik.
 • Coöperatieve achtergrond waardoor risicobeheersing belangrijk is.
 • Vernieuwende service voor een soepele overgang.
 • Goed ‘track record’.
 • We kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen

  Achmea IM gaat op een verantwoorde manier om met het geld van klanten. Dit betekent dat zij niet alleen kijkt naar de financiële prestaties van ondernemingen (rendement), maar ook naar het milieubeleid, de sociale omstandigheden en goed bestuur (maatschappelijke effecten). Als institutioneel belegger kan Achmea IM invloed uitoefenen op het gedrag van de ondernemingen waarin zij belegt.

 • De 5 pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen

  De volgende 5 pijlers spelen een belangrijke rol bij de manier waarop Achmea IM het vermogen van onze klanten beheert:

  1. Uitsluitingenbeleid Achmea IM sluit bepaalde beleggingen uit. Dat houdt in dat niet wordt belegd in aandelen en bedrijfsobligaties van eindproducenten die door de Nederlandse overheid als controversieel worden gezien. Dit zijn bijvoorbeeld producenten van clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens. Ook wordt niet belegd in de tabaksindustrie, in producenten van kernwapens en structurele schenders van het VN Global Compact. Ook staatsobligaties van landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen, gebaseerd op de Sanctiewet 1977, zijn uitgesloten van belegging.
  2. ‘Engagement’: in gesprek met ondernemingen Engagementbeleid houdt in dat de dialoog wordt aangegaan met de ondernemingen waarin door de Achmea Beleggingspools wordt belegd. Het doel is om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen en daarnaast aandeelhouderswaarde te creëren. Daarnaast wordt enhanced engagement Dit betekent dat Achmea IM het gesprek aangaat met geselecteerde ondernemingen over specifiek gedefinieerde thema’s. Met deze bedrijven stellen we verbeterdoelen vast die binnen drie jaar behaald moeten worden. Lukt dat niet, dan kan de onderneming worden uitgesloten van belegging.
  3. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen Achmea IM maakt actief gebruik van het (wereldwijde) stemrecht in de aandelenportefeuille en zal zich bij het bepalen van het stemgedrag op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen primair laten leiden door de belangen van hun klanten. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (proxy voting) worden uitgeoefend.Het is echter niet in alle gevallen nodig om het stemrecht actief te gebruiken. Daarom maakt Achmea IM voortdurend een afweging tussen de verwachte ‘opbrengst’ en de kosten. Op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin een belang van 5% of meer wordt gehouden, vindt in principe altijd vertegenwoordiging plaats. Dit geldt ook indien het belang in de onderneming als substantieel bestempeld kan worden en/of als er belangrijke dan wel controversiële agendapunten zijn. Bij de beoordeling van de agendapunten worden in Nederland de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance gevolgd. Buiten Nederland is de aldaar geldende Corporate Governance Code richtinggevend.
  4. Toepassen van ESG-criteria Naast het uitsluitingen-, engagement- en stembeleid, zijn de Fondsen en/of de Achmea Beleggingspools in gesprek met haar vermogensbeheerders om ESG (Environmental, Sociale en Governance oftewel milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Risico’s en kansen kunnen hierdoor beter worden geschat.
  5. Impact beleggingen Achmea IM houdt ook impact-beleggingen aan. Dit zijn beleggingen in fondsen die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie en financiering van micro kredietverstrekkers. Hier ligt het accent op duurzame aspecten, zonder dat er concessies worden gedaan aan rendementsverwachtingen.