Ons beleid

Een goed pensioen voor iedereen. Dat is ons doel. Een pensioen dat gericht is op de toekomst. En een pensioen dat iedereen goed begrijpt dankzij heldere communicatie.

Wij voeren ons beleid op 3 manieren uit

Bij het Centraal Beheer APF kennen we beleggingsbeleid, communicatiebeleid en toeslagenbeleid.

Over ons beleggingsbeleid

Een zo hoog mogelijk pensioen. Een stabiel pensioen. En een waardevast pensioen. Dat zijn onze doelen. Hoe bereiken we dat? Door slim te beleggen. En door risico’s en resultaat met elkaar af te wegen. De kosten kunnen we dankzij schaalvoordelen laag houden.

 • Het vermogensbeheer besteden we uit aan Achmea Investment Management

  Het Achmea Investment Management stelt onze beleggingsportefeuilles samen en beheert deze. De uitgangspunten daarbij zijn:

  • Integraal vermogensbeheer: fiduciair beheer voor alle beleggingsoplossingen door 1 partij;
  • Schaalvoordelen door transparante en modulaire aanpak;
  • Spreiding beleggingsportefeuille over 4 risicomodules als basis voor meerdere economische scenario’s;
  • Een redelijk rendement bij acceptabele risico’s onder verschillende economische scenario’s;
  • Door modulaire aanpak geen onnodige veelheid aan allocaties;
  • Invulling allocaties binnen modules levert extra rendement;
  • Eenvoudige duratie-opbouw door combinatie obligaties, swaps en liquiditeiten per doelgroep;
  • Optimale risicodiversificatie door efficiënte en zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen;
  • Ook toegang tot illiquide producten, ESG-beleid en beleggingsthema’s.
 • Onze beleggingsportefeuilles bestaan uit 4 risico-modules

  De 4 modules zijn:

  1. De rentemodule bestaat uit beleggingen met een stabiele waardeontwikkeling. Voor een stabiele pensioenopbouw.
  2. De matchingmodule stuurt samen met de rentemodule het renterisico binnen de verschillende kringen.
  3. De rendementsmodule bestaat uit zakelijke waarden die op de langere termijn tot goede mogelijkheden voor indexatie moeten leiden.
  4. De inflatiemodule bestaat uit beleggingscategorieën die sterk samenhangen met de inflatieontwikkelingen. Daarmee zorgen zij voor een goed reëel pensioen.
 • We kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen

  Wij hebben een coöperatieve achtergrond. Dit betekent dat wij samen met onze leden (werkgevers en deelnemers) werken aan een toekomstbestendig pensioen voor iedereen. Dit komt ook terug in het beleggingsbeleid van Achmea IM. Zij kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van ondernemingen. Maar ook naar het milieubeleid, de sociale situatie en goed bestuur.

 • Wat is daarbij belangrijk?

  Achmea IM sluit bepaalde beleggingen uit
  We beleggen bijvoorbeeld niet in:

  • producenten van clustermunitie en landmijnen;
  • producenten van biologische en chemische wapens;
  • producenten van kernwapens;
  • de tabaksindustrie;
  • structurele schenders van het VN Global Compact;
  • staatsobligaties van landen waartegen de Nederlandse overheid sanctiemaatregelen heeft genomen (volgens de Sanctiewet 1977).

  We gaan in gesprek met ondernemingen waarin we beleggen (engagement)
  Het doel is om ze bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar ook om gedrag positief te beïnvloeden en aandeelhouderswaarde te creëren. Daarnaast gaat Achmea IM in gesprek met ondernemingen over belangrijke thema’s (enhanced engagement). Met deze bedrijven stellen we verbeterdoelen vast. Halen zij deze doelen niet binnen 3 jaar? Dan kunnen we besluiten om niet meer in deze onderneming te beleggen.

  We stemmen actief op aandeelhoudersvergaderingen
  Achmea IM gebruikt het (wereldwijde) stemrecht in de aandelenportefeuille actief. Als zij stemt op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen, dan laat zij zich leiden door de belangen van onze klanten. We kunnen zowel direct als indirect (proxy voting) stemmen.

  Het is niet altijd nodig om het stemrecht actief te gebruiken. Daarom kijkt Achmea IM altijd naar de verwachte ‘opbrengst’ en de kosten. Achmea IM stemt op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen:

  • van ondernemingen waarin een belang van;
  • als het belang in de onderneming groot genoeg is;
  • als er belangrijke of twijfelachtige agendapunten zijn.

  Beoordeelt Achmea IM de agendapunten? Dan volgt zij in Nederland de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Buiten Nederland volgt zij de Corporate Governance Code.

  We volgen ESG-criteria

  Als we beleggingen kiezen, kijken we naar de criteria Environmental, Social en Governance (ESG). Of: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Risico’s en kansen kunnen we hierdoor beter inschatten.

  We houden impact-beleggingen aan

  Impact-beleggingen zijn beleggingen in fondsen die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie en financiering van micro-kredietverstrekkers. Het accent ligt op duurzaamheid.  Maar dit mag niet ten koste gaan van het rendement.

 • Beleid en uitvoering

  Het bestuur van Centraal Beheer APF beslist over het beleggingsbeleid, waarbij het belanghebbendenorgaan goedkeuringsrecht heeft. Het bestuur houdt rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van de verschillende kringen. Als dat nodig is dan past Centraal Beheer APF de beleggingsrichtlijnen aan.

Over ons communicatiebeleid

Goede, duidelijke en bereikbare communicatie voor werkgevers en deelnemers. Dat is ons uitgangspunt. Natuurlijk houden wij ons daarbij aan de wet.

 • Wij zorgen dat deelnemers altijd inzicht en overzicht hebben
 • Wij zorgen dat deelnemers altijd weten of ze actie moeten ondernemen. En hoe zij dat kunnen doen
 • Wij zorgen dat belangrijke informatie tijdig wordt verstrekt en beschikbaar is.

Voor iedere klant maken we een communicatieplan en een actieplan. De uitgangspunten daarbij zijn leest u hieronder.

Over Veiligheid

Veiligheid van onze klantgegevens is voor ons heel belangrijk. Daarom werken wij voortdurend aan het veilig houden van onze internetdiensten. Soms is dit niet voldoende en gaat er toch iets mis. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen. En werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

 • Geef een kwetsbaarheid door (Responsible disclosure regeling)

  Laat het ons weten als u een kwetsbaarheid ontdekt in onze internetdiensten
  U kunt kwetsbaarheden in onze internetdiensten melden. Voorbeelden zijn:

  • Cross-Site Scripting (XSS) kwetsbaarheden.
  • SQL injectie kwetsbaarheden.
  • Zwakheden in inrichting beveiligde verbinding.

  U kunt een kwetsbaarheid online aan ons doorgeven
  Achmea ontwikkelde een online formulier waarmee u een kwetsbaarheid kunt doorgeven. Centraal Beheer is onderdeel van Achmea. Wilt u het gevonden probleem zo duidelijk en compleet mogelijk toelichten? U kunt dit ook anoniem doen.

  Wij vragen u het probleem alleen met ons te delen
  Maak het probleem niet openbaar. Zo houden we de gegevens van onze klanten veilig. Fijn als u ons de tijd geeft het probleem op te lossen. Bij uw onderzoek van de gevonden kwetsbaarheid mag u de programma’s niet beschadigen. U mag geen gegevens delen met anderen dan Achmea. Uw onderzoek mag onze dienstverlening nooit onderbreken. Misschien doet u bij uw onderzoek iets wat volgens de wet niet mag. Wij doen geen aangifte als u te goeder trouw, zorgvuldig en volgens onderstaande spelregels handelt.

  Houd rekening met de spelregels
  Deze responsible disclosure regeling is gebaseerd op de Leidraad Responsible Disclosure van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De volgende spelregels gelden:

  • Geen social engineering te gebruiken om toegang te krijgen tot onze systemen.
  • Geen backdoor in een informatiesysteem te plaatsen om de zwakke plek te laten zien.
  • Alleen te doen wat strikt noodzakelijk is om de kwetsbaarheid aan te tonen.
  • Geen gegevens te kopiëren, te wijzigen of te verwijderen. Stuur ons alleen (minimale) gegevens die u nodig heeft om het probleem aan te tonen. Maak bijvoorbeeld een directory listing of screenshot.
  • Pogingen om toegang tot het systeem te krijgen te beperken. En gegevens over verkregen toegang niet te delen met anderen.
  • Geen zogenaamde ‘bruteforce attacks’ te gebruiken om in onze systemen te komen.

  U krijgt een passende vergoeding als dank voor het meedenken
  Alleen als het een serieus beveiligingsprobleem is. En als u rekening hield met de spelregels. U hoort binnen 2 dagen na uw melding wat wij doen met uw melding. En of u een vergoeding krijgt.

  Uw contactgegevens gebruiken wij alleen om met u over de melding te communiceren
  Wij delen uw contactgegevens niet met anderen. Behalve als we dit wettelijk moeten. Bijvoorbeeld als justitie ons dit vraagt. Of als wij uw actie zien als een strafbaar feit en u dus niet te goeder trouw handelt. Dan doen wij aangifte bij de politie. Als u anoniem meldde, kunnen wij u niet op de hoogte houden. Ook kunnen wij u dan geen beloning geven.

  U kunt geen klachten melden met de responsible disclosure regeling
  Ook is de responsible disclosure regeling niet bedoeld voor:

  • Het melden dat de website niet beschikbaar is.
  • Het melden van fraude.
  • Het melden van phishing e-mails.
  • Het melden van virussen.

  U kunt contact met ons opnemen als u 1 van deze zaken wilt melden.

×
Lees meerVoorgesorteerd op het nieuwe pensioenstelsel

Voorgesorteerd op het nieuwe pensioenstelsel »