Corporate informatie

Bekijk hier alle algemene documenten van het Centraal Beheer APF.

Downloads bij onze kringen en pensioenoplossingen

Downloads over de besturing van ons fonds

 • Statuten

  Centraal Beheer APF is een stichting. De statutaire naam is Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds. De statuten van Centraal Beheer APF zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  Downloads
  Statuten

 • Beloningsbeleid

  Centraal Beheer APF heeft een beloningsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en is vrijwillig getoetst aan de Wet normering topinkomens. Het beloningsbeleid past bij de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van het fonds en zijn belanghebbenden. Het draagt daarnaast bij aan het voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling of het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s en aan het voorkomen van kosten die belanghebbenden niet dienen. In het beloningsbeleid past geen variabele of prestatiegerelateerde beloning. Ontslag- of opzeggings- of exit- of schadevergoedingen worden alleen uitgekeerd wanneer de rechter het APF hiertoe verplicht. Het beloningsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

  Downloads
  Beloningsbeleid

 • Gedragscode

  Onze gedragscode bevordert transparantie rondom gedragsregels. Lees in onze gedragscode hoe wij werken en wat wel en niet is geoorloofd.

  Downloads
  Gedragscode

Brochures

Klachten

 • Goede klachtenprocedure

  Bij het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is de onafhankelijke klachtenprocedure goed geregeld via de Ombudsman Pensioenen. Sinds kort is de Ombudsman Pensioenen ook opgenomen in de Code Pensioenfondsen. De Ombudsman Pensioen is de onafhankelijke klachteninstelling voor pensioenfondsen.

  Ombudsman werkt nog niet voor alle pensioenfondsen

  Volgens de Code Pensioenfondsen zorgt het pensioenfondsbestuur voor een adequate interne klachten- en geschillenprocedure. Het bevordert het vertrouwen als een klager die geen gelijk krijgt ook terecht kan bij een externe, onafhankelijke klachteninstelling. Dat is de Ombudsman Pensioenen. Het Centraal Beheer APF erkent daarom de Ombudsman.

  Goed pensioenfondsbestuur vraagt dat wel

  Vanaf 1 maart 2016 is de Ombudsman Pensioenen opgenomen in de Code Pensioenfondsen. De reden is dat de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid vinden dat toegang hebben tot een onafhankelijke klachteninstelling past binnen de normen van ‘goed pensioenfondsbestuur’. Dit is een extra waarborg voor een adequate afhandeling van klachten.

  Pas toe of leg uit

  Door het opnemen van de Ombudsman Pensioenen in de Code Pensioenfondsen zijn nu alle pensioenfondsen in beginsel verplicht de Ombudsman Pensioenen te erkennen. Op grond van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel mag een pensioenfonds hiervan afwijken indien het gemotiveerd in het jaarverslag uitlegt waarom het fonds deze norm niet toepast. Het fonds moet dan zelf een externe klachten- en geschillenprocedure inrichten.

  Goed geregeld

  Bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is de klachtenprocedure in ieder geval goed geregeld. Wij zijn namelijk aangesloten bij de Pensioenfederatie. En daardoor erkennen wij de Ombudsman Pensioenen. We bieden daarmee een bestaande adequate externe klachtenprocedure.

 • Verschil klachten en geschillen

  Het Centraal Beheer APF is u zo goed mogelijk van dienst. Bent u toch niet tevreden over ons algemeen pensioenfonds? Of over de uitvoering van de pensioenregeling? Dan is er sprake van een klacht of een geschil.

  Klachten

  Bent u het niet eens met de uitvoering van de pensioenregeling? Of de behandeling, omgangsvormen of dienstverlening van de medewerkers die de regeling uitvoeren? Dan noemen we dit een klacht.

  Geschillen

  Bent u het niet eens met de manier waarop we de statuten en reglementen van Het Centraal Beheer APF pensioenfonds toepassen? Dan noemen we dit een geschil.

 • Klachtenprocedure

  Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem dan gerust contact met ons op. Vaak kan de klacht eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom; daarmee stelt u ons in staat de service verder te verbeteren.

  Het Klachtenteam registreert de klacht

  Ze geeft deze door aan de betreffende afdeling. Op korte termijn bieden we u een oplossing aan. Hierover nemen we contact met u op.

  Niet tevreden met de oplossing?

  Ben u nog niet tevreden. Of wordt uw klacht ongegrond verklaard? Dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. Dit kan alleen schriftelijk. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht.

  Voor deelnemers aan de pensioenregeling

  Bent u deelnemer? En bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen. Stuur dan uw klacht naar:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: (070) 3499 620

  Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

 • Geschillenprocedure

  Bent u het niet eens met de manier waarop wij als pensioenuitvoerder het reglement en de statuten uitvoeren? Neem dan meteen contact met ons op.

  Het geschil laten weten aan Centraal Beheer APF

  U kunt uw geschil aan ons laten weten door een brief of e-mail te sturen.

  Kan het geschil niet worden opgelost?

  U kunt uw geschil schriftelijk melden bij het bestuur van het pensioenfonds. Wilt u daarin ook aangeven waarom u het niet eens bent met de geboden oplossing? Het bestuur doet dan schriftelijk uitspraak over het geschil.

  Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur?

  U kunt binnen 4 weken na ontvangst van het bestuursbesluit in beroep gaan. Dit doet u schriftelijk, bij een onafhankelijke geschillencommissie. In het reglement van de geschillencommissie (zie het pensioenreglement) staat wat u in uw brief moet vermelden. De geschillencommissie zal advies uitbrengen aan het bestuur.

  Bent u het niet eens met het advies van de geschillencommissie?

  Soms geeft de geschillencommissie een advies wat u niet past. Of legt het bestuur van het pensioenfonds het advies van de geschillencommissie naast zich neer. Dan kunt u als u wilt contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen:

  Ombudsman Pensioenen
  Postbus 93560
  2509 AN Den Haag
  Telefoon: (070) 3499 620

  U kunt deze stap ook overslaan en direct naar de kantonrechter gaan.
  Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

  In het uiterste geval kunt u zich tot de kantonrechter richten
  Neem voor geschillen contact op met de kantonrechter die bij uw woonplaats hoort.