Dekkingsgraden

Dekkingsgraden standaard DB kringen

Hieronder vindt u de ontwikkeling dekkingsgraden voor onze drie standaard DB kringen.

dekkingsgraden standaard DB kringen t/m september 2018

Dekkingsgraad eigen kringen

Hieronder vindt u de ontwikkeling dekkingsgraden voor de ‘eigen kringen’.

Dekkingsgraad eigen kringen t/m september 2018

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad laat zien of we financieel gezond zijn

Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we precies genoeg geld om de huidige en toekomstige pensioenen zonder verhoging voor inflatie uit te betalen.

Dekkingsgraad (De Nederlandsche Bank)

De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van de bezittingen (beleggingen) van het pensioenfonds te delen door de waarde van de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen worden berekend met behulp van de door DNB voorgeschreven rente.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 zijn pensioenfondsen verplicht om te rekenen met de zogenoemde ‘Beleidsdekkingsgraad’: het gemiddelde van de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad is minder gevoelig voor plotselinge of tijdelijke bewegingen. De beleidsdekkingsgraad is weergegeven in het blauw.

Vereiste dekkingsgraad

Om een voldoende mate van zekerheid te hebben dat pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen wordt door DNB een Vereist eigen vermogen (VEV) vastgesteld. De hoogte van het vereist eigen vermogen is grotendeels afhankelijk van de mate waarin een pensioenfonds risico’s loopt. Dit wordt weergegeven met geel/oranje stippellijn als vereiste dekkingsgraad.

Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad dan is sprake van een reservetekort en moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB.

Minimaal Vereiste Dekkingsgraad

Naast de vereiste dekkingsgraad wordt ook een minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) berekend. Ligt de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad dan is sprake van een dekkingstekort. Als deze situatie zich onafgebroken gedurende 5 jaren voordoet dan moet het fonds binnen zes maanden maatregelen nemen waardoor het in een keer aan het MVEV voldoet.