Over de governance

Centraal Beheer APF beheert het pensioenvermogen van veel werkgevers en pensioenfondsen. Dit geeft ons veel verantwoordelijkheid. Wij volgen de regels voor bestuur, intern toezicht en verantwoording dan ook streng. Deze regels staan in de Pensioenwet.

Wij hebben een onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht

Het bestuur voert het beleid uit. De raad houdt hierop toezicht. De bestuursleden zijn onafhankelijk. Zij hebben de afgelopen 3 jaar niet bij Achmea gewerkt.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur zorgt ervoor dat:

 • de collectiviteitskringen een goede administratie voeren;
 • de communicatie helder is;
 • de pensioenen op tijd en juist betaald worden;
 • de beleggingen in het belang van de deelnemer (deelnemer) zijn;
 • Centraal Beheer APF een goed beleid voert;
 • verantwoording wordt afgelegd aan het belanghebbendenorgaan. Dit orgaan bestaat uit werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Oftewel: de mensen om wie het gaat.

Meer over het bestuur van het Centraal Beheer APF »

Wat doet de raad van toezicht?

De raad van toezicht houdt intern toezicht. De 4 leden houden toezicht op het beleid van het bestuur. En op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

De raad:

 • Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken;
 • Ziet toe op een adequate risicobeheersing en op een evenwichtige belangenafweging door het bestuur;
 • Legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan de belanghebbendenorganen en over de uitoefening van de bevoegdheden aan de belanghebbendenorganen, het kringoverstijgend medezeggenschapsorgaan (voor zo ver het de stichting betreft) en in het bestuursverslag.

Lees meer over de raad van toezicht

DNB en de AFM houden extern toezicht

 • De Nederlandsche Bank (DNB) houdt in de gaten of de pensioenen ook uitbetaald kunnen worden.
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de communicatie over pensioen.

Iedere collectiviteitskring heeft een belanghebbendenorgaan

Per Standaardkring wordt een belanghebbendenorgaan ingericht met vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s). Samen met de vertegenwoordigers vanuit de Pensioenfondsenkring(en) en de Eigen Kring(en) is er een Kringoverstijgend Medezeggenschapsorgaan (KOM).
Het belanghebbendenorgaan zorgt voor de belangen van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden uit de kring. De standaardkringen hebben hetzelfde belanghebbendenorgaan. Dit maakt een efficiënt bestuur mogelijk. Een eigen kring heeft een belanghebbendenorgaan op maat.

Wie zijn de leden van het belanghebbendenorgaan?

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 leden. De werkgevers dragen minimaal 2 leden voor. De deelnemers dragen ook minimaal 2 leden voor, waarvan 1 gepensioneerde.

Wat doet het belanghebbendenorgaan?

Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur. Dat doet zij gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over statutenwijziging, uitbestedingsovereenkomsten en beloningsbeleid. Ook mag het belanghebbendenorgaan haar mening geven over wat het bestuur doet en het beleid dat zij kiest. Dit komt in het jaarverslag te staan.

Het bestuursbureau voert het dagelijks management

Het bestuursbureau ziet toe op de afspraken met onze partners. Zoals de administrateur, vermogensbeheerder, herverzekeraar, actuaris en accountant.

Andere belangrijke taken van het bestuursbureau zijn:

 • het beleid voor het bestuur voorbereiden;
 • de risico’s van het fonds beheren;
 • het bestuur adviseren (gevraagd en ongevraagd).

Wij werken samen met partners

Voor een aantal diensten werken we nauw samen met gespecialiseerde outsourcingspartners. We kiezen deze partners met een externe consultant.

 • Achmea Investment Management verzorgt het vermogensbeheer.
 • Achmea Pensioenservices verzorgt de administratie.
 • Centraal Beheer verzorgt de distributie en treedt op als herverzekeraar.

Lees meer over onze partners op Wie zijn wij bij Onze samenwerking en onze partners

Lees meer over medezeggenschap.

Ook interessant voor u: