Privacyverklaring

Het Centraal Beheer APF en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn website(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Verantwoordelijke

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een handelsnaam van de Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (Kamer van Koophandel 64346544). Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons adres is Handelsweg 2, 3707 NH Zeist. U kunt mailen met privacy@centraalbeheerapf.nl.

Contactgegevens

Web: www.centraalbeheerapf.nl
Mail: privacy@centraalbeheerapf.nl
Telefoon: 033- 72 14 717

Functionaris gegevensbescherming

Peter Westdijk is de functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken op privacy@centraalbeheerapf.nl of 033- 72 14 717.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centraal Beheer APF is een stichting zonder winstoogmerk. Het belang van onze deelnemers en gepensioneerden staat centraal. Centraal Beheer APF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@centraalbeheerapf.nl of 033- 72 14 717. U kunt ook contact opnemen voor al uw andere vragen over privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centraal Beheer APF verwerkt uw persoonsgegevens doordat:

 • u of uw werkgever gebruik maakt van onze diensten of aan ons levert; en/of
 • u deze zelf aan ons heeft verstrekt; en/of
 • uw werkgever of voormalige werkgever deze aan ons heeft verstrekt; en/of
 • de werkgever van uw partner/voormalige partner(s) of de werkgever van uw ouder/overleden ouder(s) deze aan ons heeft verstrekt; en/of
 • uw partner/voormalige partner(s) of uw ouder/overleden ouder(s) deze aan ons heeft verstrekt; en/of
 • het wervingsbureau/de headhunter deze aan ons heeft verstrekt; en/of
 • het UWV deze aan ons heeft verstrekt; en/of
 • wij deze uit de basisregistratiepersonen hebben verkregen.

Bekijk het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken of laten verwerken:

Geautomatiseerde besluitvorming

Centraal Beheer APF neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centraal Beheer APF of een leverancier) tussen zit. Centraal Beheer APF gebruikt het volgende geautomatiseerde systeem: automatisch sturen voor beleggen in de DC-kring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centraal Beheer APF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor (beoogde) pensioengerechtigden, aanspraakgerechtigden:
  • In de Pensioenwet staat dat een rechtsvordering tegen een pensioenuitvoerder tot het doen van een uitkering niet verjaart bij leven van de pensioengerechtigde. Daarom bewaren wij uw gegeven zolang u leeft en zolang uw wezenpensioengerechtigde kinderen leven en zolang uw partner(s)/ex-partner(s) leven.
 • Voor leveranciers en gedetacheerde medewerkers van leveranciers:
  • Wij bewaren uw gegevens zo lang het nodig is voor het nakomen van de overeenkomst met een leverancier. Dat is gedurende de looptijd van de overeenkomst en 7 jaren daarna om fiscale redenen.
 • Voor leden van bestuur, raad van toezicht en belanghebbendenorganen:
  • Zolang u lid bent van het orgaan of zolang u kandidaat bent om lid te zijn van het orgaan plus een termijn van 2 jaren om vragen van toezichthouder DNB te kunnen beantwoorden.
 • Voor sollicitanten of prospects:
  • Zolang de sollicitatieprocedure of acquisitieperiode loopt; wanneer wij niet verder met elkaar gaan, verwijderen wij binnen 4 weken uw persoonsgegevens.
 • Voor bezoekers website:
  • IP-adres wordt vier weken bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

Centraal Beheer APF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens met de Belastingdienst waar dat verplicht is. Onze certificerende actuaris controleert op basis van een wettelijke verplichting onze gegevens. Met overige bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centraal Beheer APF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende 5 jaar op uw computer zijn opgeslagen, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van de cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via onze openbare website. Wij maken geen gebruik van de ‘Facebookpixel’.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u wettelijk recht hebt op pensioen, of uw partner(s) of uw ex-partner(s) of uw kind(eren) kunnen wij uw gegevens niet verwijderen omdat wij uw pensioen dan niet kunnen vaststellen of betalen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centraal Beheer APF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@centraalbeheerapf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Rol pensioenfonds en werkgever

Een veel voorkomend misverstand bij werkgevers is Centraal Beheer APF als pensioenfonds verwerker is voor de werkgever. Dat is niet het geval, omdat Centraal Beheer APF zelf doel en mid­delen van de verwerking bepaalt. Vanaf het moment dat de persoonsgegevens door de werkgever aan Centraal Beheer APF zijn geleverd, op basis van de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement of op basis van het verzoek een offerte te maken is Centraal Beheer APF de verwerkingsverantwoordelijke.

Klacht bij toezichthouder

Centraal Beheer APF wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Per die datum is namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt daardoor niet meer. Centraal Beheer APF voldoet aan de privacyregels. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De AVG flyer geeft u meer informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.